KreativníProstory.cz - podporujeme tvůrčí seberealizaci a smysluplné využívání volného času | tel.: +420 777 786 476 | e-mail: info@kreativniprostory.cz

O sdružení

Občanské sdružení Alternativa II, z.s. (zkráceně též „OSA II“ či „o.s.Alternativa II“) je nezávislá nezisková projektově orientovaná organizace založená v roce 2006 dvanácti zakládajícími členy, toho času převážně z řad studentů středních a vysokých škol. Posláním sdružení je všestranná podpora vědy, kultury, sportu, tělovýchovy, vzdělávání, smysluplného využívání volného času, sociálně a ekologicky šetrného podnikání, jakož i všech ostatních aktivit a činností směřujících k všestrannému rozvoji člověka i společnosti.

Základní popis naší organizace

playing_guitar_187160 Naše organizace je založená na konsensuálním rozhodování, pro-aktivních, pro-akčních a abirokratických organizačních principech. Mezi základní hodnoty našeho spolku patří autonomie, antifašizmus (odmítání principu kolektivní viny) a osobní zodpovědnost. Tyto hodnoty se přímo promítají do organizační struktury sdružení v podobě autonomie projektů či konsensuálního rozhodování kolektivních orgán spolku. Sdružení se skládá z nejvyššího orgánu sdružení, kterým je Členský sněm OSA II, statutárního orgánu sdružení, kterým je Představenstvo OSA II a desítek autonomních projektů/klubů OSA II, které mohou v rámci sdružení relativně volně vznikat, zanikat a samostatně se rozhodovat.

O projektech spolku

Naše projekty mají vždy vlastní interní organizační strukturu, rozhodovací pravomoci, odpovědnost za své hospodářské výsledky, nezávislou hospodářskou samosprávu a právo opouštět sdružení, jakož i do něj vstupovat. Každý projekt realizovaný v rámci sdružení si před sebe klade vždy vlastní cíle, vize a poslání, přičemž za každý projekt v rámci sdružení vždy nějaký jedinec či kolektiv členů osobně zodpovídá. Vize, cíle a poslání každého jednotlivého projektu jsou vždy navázány na cíle, vize a poslání celého sdružení. Členská základna u našich menších projektů se pohybuje v řádu jednotek až desítek členů. Součástí sdružení jsou však i větší a relativně úspěšné projekty, jejichž řadová členská základna čítá řádově stovky až tisíce členů.

O hospodaření sdružení

Hospodaření sdružení není postaveno na čerpání financí z veřejných rozpočtů/zdrojů ve formě darů, grantů a dotací, či na darech jednoho či několika významných sponzorů / dárců / donátorů, ale cíleně se od svého vzniku soustředí na to, aby základ jeho hospodaření tvořili drobné členské příspěvky od řadových členů spolku, kterým jednotlivé projekty sdružení poskytují své služby a svou organizační záštitu. Dalším hospodářským pilířem ekonomické stability sdružení, jež umožňuje držet provozní a investiční náklady spolku na minimu, je dobrovolnická práce řadových členů ve prospěch spolku, kteří tímto způsobem budují jak své vlastní projekty, tak i pomáhají ostatním členům sdružení s rozjezdem jejich vlastních projektů.

hand_child_paint

Další informace o nás

Více informací o našem spolku, naší vizi, poslání a projektech se můžete dozvědět na oficiální doméně spolku: www.Alternativa2.info